Public

הוצגה בגלריה “זהזהזה ” שבנמל תל אביב בקייץ 2011 SO 100 תערוכת

הגלריה העצמאית היחידה המציגה ארכיטקטורה בישראל

התערוכה הציגה את הגריד הרעיוני בתוכו פועל המשרד

כגריד אורבני המורכב משלוש תמות מרכזיות : אידיאולוגיה, עכשויות, ואסטטיקה

ונושאי משנה הקשורים ומחברים בין התמות המרכזיות.

התערוכה אפשרה מבט רחב על ההקשרים השונים שבין הבלוקים הרעיוניים

וכן התעמקות בכל בלוק בנפרד כאשר כל הבלוקים הכילו מבט רוחב על 100 עבודות המשרד

ZeZeZe »

Architecture

So Architecture | info@soarch.co.il | tel:+972-4-9839470
/