Retail

הצעה לתכנון מבנה יקב, מרכז מבקרים ומתחם אירוח ברמת הגולן
מגרש: 150 דונם
שטח בנייה: 3500 מ”ר

מתחם יקב ואירוח חדש מתוכנן ברמת הגולן, כחלק ממתחם רחב של כרמים ואירוח חקלאי ברמת פרימיום. קונספט התכנון שואב מתוואי הכרמים הלינארי. קורות בטון גדולות מימדים, מקרות את הבניין, בתוואי הממשיך את שורות הגפנים. בכך הבניין נטמע אל המרחב הירוק העוטף אותו מחד, ומאידך תמונה של מבנה ארכי הנח לו בינות לגפנים. מערך הביקור, הייצור, והיישון שזורים זה בזה. קומת הכניסה היא זו של הייצור ושל מבואת המבקרים. היא כוללת גם חנות מכירה, אודיטורים קטן ולובי. הקומה למטה כוללת את מרתפי היישון, והקומה שמעל, כוללת את מסלול המבקרים ואיזור הטעימות והאירועים.

winery in the golan heights »

Architecture

So Architecture | info@soarch.co.il | tel:+972-4-9839470
/