Housing

פרוייקט רחוב האורן ברמת ישי
12 יחידות דיור בשלושה מבנים בצפיפות של 95%
שלושה מבנים כמעט זהים כאשר בכל מבנה 4 דירות
.2קוטג’ים עם גינה קטנה , דירת דופלקס 5 חדרים ודירת גג 3 חדרים
למבנים חתך ייחודי המאפשר אריזה קומפקטית ויעילה
במגרש 22 חניות וחלקם מקורות ע”י קומת עמודים

OREN ST’ RAMAT YISHAY »

Architecture

So Architecture | info@soarch.co.il | tel:+972-4-9839470
/